Striebro mince, soľ z bane Tirolská faktória Fuggerovcov v Hall

Hrad Hasegg a banícke múzeum, fuggerovská faktória a Fuggerov epitaf

Najmä v posledných rokoch Jakoba Fuggera a za čias Antona Fuggera malo mesto Hall v Tirolsku centrálny význam pre fuggerovskú firmu. Avšak už od decembra 1485, keď si Žigmund „Plný mešec“, tirolský arcivojvoda, po prvýkrát zobral u Fuggerovcov pôžičku viac než 3.000 guldenov, bola história augsburskej rodinnej firmy úzko spojená s históriou mince a soľnej panvy Hall. V r. 1488 – Fuggerovci požičali arcivojvodovi Žigmundovi už 150.000 guldenov – prešiel hlavný diel tirolského striebra do rúk Fuggerovcov. Solivarné mesto malo síce ešte vo fuggerovskom montánnom koncerne zohrávať niekoľko desaťročí rolu – avšak okolo r. 1539 bola faktória preložená z mesta Hall do blízkeho banského mesta Schwaz. V starej časti mesta Hall nájdeme niekdajšiu fuggerovskú faktóriu.

Tip

V meste Hall pripomínajú dve múzeá banskú tradíciu regiónu, striebro, soľ a Fuggerovcov. Na hrade Hasegg sa striebro z Tirolska od r. 1567 používalo na razenie mincí: to dnes pripomína múzeum vo veži Münzerturm. Banícke múzeum v starej časti mesta poskytuje napodobeninou štôlne – so šachtami, kĺzačkou, nástrojmi a minerálmi – pohľad do získavania soli. Cez striebro v mincovni Hall a príjmy zo soľnej panvy splácali Habsburgovci svoje dlhy u Fuggerovcov.

Múzeum Münze Hall
Banícke múzeum

Faktória Fuggerovcov na ulici „Eugenstraße“ v Hall
© Tourismusverband Region Hall-Wattens

V Innsbrucku sa nachádzala prvá tirolská pobočka Fuggerovcov. V meste Hall, kam arcivojvoda Žigmund v r. 1477 presunul zemepanskú mincovňu z Merana do oblasti pri rieke Inn, nadobudli Fuggerovci domy, pozemky a tri sklady na rudu a olovo. Pravdepodobne v r. 1510/11, najneskôr však 1513 bola založená fuggerovská faktória v Hall. Už v čase okolo r. 1525 predstihla faktória v Hall staršiu pobočku v Innsbrucku, ako dokazujú finančné obchody z tohto obdobia. V sieti fuggerovského montánneho koncernu bol Hall dôležitým uzlom pri transportoch rudy a transfere peňazí na trase Norimberg - Augsburg - Tirolsko - Benátky. Hall bol pre Fuggerovcov zaujímavý ako mesto solivaru, ako skladisko a ako prístavisko pri splavovaní Innu, rovnako ako miesto plnenia všetkých nákupov striebra v Tirolsku. Približne v čase od r. 1511 do 1539 sa faktória Fuggerovcov nachádzala v dnešnom dome na Eugenstraße 9. Aj usadlosť na ulici Mustergasse 4 bola pravdepodobne súčasťou tejto pobočky.

Epitaf pre dve príslušníčky Fuggerovcov v predsieni farského kostola sv. Mikuláša
© Martin Kluger / context verlag Augsburg

Erb Fuggerovcov pri hrobke Fiegerovcov

V r. 1539 bol spečatený koniec faktórie v Hall. Ako vonkajší úrad obchodu s rudou mal však Hall pre Fuggerovcov význam ešte aj neskôr: strieborná ruda, medená a olovená ruda sa odoberala z Gossensassu, zo Schneebergu pri Sterzingu a z Terlanu a cez Hall sa transportovala ďalej. Rudy z obchodu v Jenbachu sa dočasne ukladali do medziskladu na hallskom prístavisku pltí: striebro a olovo išli väčšinou do blízkych taviarní, transporty medi až do Norimbergu a Janova.

Kde sa fuggerovské domy v Hall nachádzali, nebolo dlho známe. Nedávno sa podarilo identifikovať usadlosť na ulici Eugenstraße ako sídlo faktórie Fuggerovcov. Nepriamo túto augsburskú firmu pripomína veža postavená v r. 1440, neskôr nazvaná Minciarova veža (Münzerturm) a minciarova brána (Münzertor) na hrade Hasegg a rovnako tak (soľno)banské múzeum v starej časti mesta. Erb Fuggerovcov nájdeme len v predsieni (Porkirche) farského kostola sv. Mikuláša. V tejto predsieni, pod ktorou sa nachádza hrobka rodiny majiteľa bane Fiegera, objavíme epitaf grófky Márie Františky Johanny Fugger von Glött, ktorá zomrela v r.1794, ako aj jej sestry, kanoničky Márie Augustíny Alžbety, zosnulej v r. 1790: grófka Mária Františka Johanna Fugger von Glött bola opátkou šľachtického ženského konventu v Hall.

Pamätihodnosti, aktuálne výstavy a tipy

© Thomas Baumgartner / context verlag Augsburg

Prehliadky múzea na hrade Hasegg

Múzeum mincovne „Museum Münze Hall“ nás prevedie poltisícročím európskych dejín mincí. Vrcholom je napodobenina prvého stroja na razenie mincí poháňaného vodnou energiou na svete, vyhotovená presne podľa originálu, ktorý v 16. storočí vyrábal denne 4.000 mincí. Po múzeu sa ide na vežu Münzerturm.

© Martin Kluger / context verlag Augsburg

Prehliadky starého mesta Hall

Prehliadky tohto mesta v údolí rieky Inn sú spomienkou na bohaté náleziská soli, ktoré si v r. 1519 zobral Jakob Fugger „Bohatý“ do zálohy za jeho pôžičku pre cisára Karola V. – a na prvý toliar na svete, ktorý tu bol vyrazený v r. 1486 zo striebra zo Schwazu. V starej časti mesta nájdeme bývalú faktóriu Fuggerovcov.

© Martin Kluger / context verlag Augsburg

Banské múzeum v meste Hall

Banské múzeum – napodobenina štôlne bane odstavenej v r. 1967 v údolí Halltal – poskytuje pohľad do dejín získavania soli. V banskom múzeu v centre historickej časti mesta Hall objavíme šachty, nástroje, minerály, kĺzačku – je to takmer také ako „pod zemou“.